-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSEstudiantat - Programa NÈSTOR
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Programa NÈSTOR

El Programa NÈSTOR depèn del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua.

El seu objectiu és donar suport a l’estudiantat en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, a través de facilitar-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i com a futur professional.

Elements bàsics que formen el Programa Nèstor són:
  • Jornades d’Acollida: l’alumnat de nou ingrés als graus de la UdL té, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la universitat. Consisteix bàsicament en explicar l’organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podrà fer servir i ensenyar-li els espais pels quals s’haurà de moure.
  • Tutories: Reunions en les quals alumnes i professorat tutor s’interrelacionen, l’alumnat pot resoldre els seus dubtes, rep suport i orientació (Individuals i/o grupals)
  • Tallers: Cada centre o facultat organitza tallers de formació de temàtica no curricular, segons les necessitats i la demanda de l’alumnat. Aquests tallers són gratuïts per l’estudiantat i serveixen per ajudar-lo en la seva formació.

[Document programa Nèstor]

Jornades d'Acollida

Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, unes Jornades d’Acollida per a cada grup d’alumnes que ingressa en una titulació o grau d’aquell centre docent.

Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per les respectives direccions o deganats dels centres i organitzada per la respectiva coordianció, es vol facilitar una bona i prompta integració de l’estudiantat nouvingut al medi universitari que ofereix la UdL.

Així, a més d’informar-lo de l’organització general de la universitat i específicament de l’Escola o Facultat on estudiarà, se li dóna a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), Campus Virtual, Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no menys important, s’ofereix l’oportunitat de començar a conèixer-se entre el grup-classe.

Tutories

A tot l’alumnat de grau que ingressa a la UdL se li adjudica un tutor o tutora, membre del professorat, sempre que és possible de la titulació que cursa. La tutora o el tutor serà per a l’alumna o l’alumne el seu referent durant els anys que restarà a la universitat, a qui podrà acudir per consultar-li i demanar assessorament sobre els temes o qüestions que vulgui.

Qualsevol membre de l’estudiantat pot saber o recordar qui és la seva persona de referència a través de l’enllaç que es troba sota i s’hi pot posar en contacte personalment (acudint al seu despatx) o enviant-li un correu electrònic per establir una cita. Ambdues dades es troben en el següent enllaç:

[Qui és el meu tutor o la meva tutora?]


Tallers

Els tallers són activitats formatives de caràcter voluntari, destinades a que l’alumnat adquireixi competències transversals d’utilitat tant per l’estudi de totes o vàries titulacions com per un posterior exercici de moltes professions.

Cada any s’ofereixen alguns tallers al llarg del curs acadèmic, a demanda del propi estudiantat o per iniciativa del professorat tutor o de les coordinacions dels centres. Aquests tallers, per tant, poden oferir-se per una titulació o per totes les titulacions d’una facultat, així com alguns dels quals poden obrir-se a tot l’alumnat de la UdL.

Seguidament podeu trobar els tallers que s’han planificat per aquest curs, el públic destinatari, les condicions de preinscripció i la documentació vinculada.