-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSProfessorat - Convocatòria d'ajuts per a accions de millora de la docència i de la recerca per al curs 2016-17
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube


Convocatòria d'ajuts per a accions de millora de la docència i de la recerca per al curs 2016-17

I Convocatòria

Objectiu:
Oferir ajuts per promoure i col·laborar en l'organització d'accions de promoció de la recerca i la docència a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida, especialment aquelles que facilitin la comunicació entre la FEPTS i la societat que l'envolta i que, a l'hora, enriqueixin la vida acadèmica.
Sol·licitants:
Pot sol·licitar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Import:
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros per al curs 2016-2017.
Despeses finançables:
Les despeses fetes amb motiu de les diverses accions que es duguin a terme durant el curs 2016-2017 han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l'esmentat període.
Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s'hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l'organització, difusió i realització dels actes programats.
L'organització de l'acció s'ha de comprometre a incloure el logotip de la FEPTS en tot el material que s'elabori.
Resten explícitament exclosos de la convocatòria:
 • Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de l'organització de l'activitat.
 • Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l'enriquiment de la vida cultural universitària.
Documentació:
S'ha de presentar una sol·licitud normalitzada i signada al registre de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social acompanyada de la documentació que es detalla a continuació:
 • Memòria explicativa de l'activitat, justificant l'interès d'aquesta i els objectius que es pretenen assolir.
 • Pressupost previst, detallant les despeses i els ingressos amb especificació del grau d'autofinançament, si s'escau.
 • Si escau, nom de les entitats, institucions o empreses patrocinadores o col·laboradores, especificant el caràcter o quantia de l'ajut.
[sol·licitud .pdf]          [sol·licitud .doc]
Sol·licituds i resolució:
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.
 • Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 14 d'octubre 2016
 • Resolució provisional: 25 d'octubre 2016
 • Resolució i comunicació dels ajuts: 4 de novembre de 2016
La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 
Avaluació de les propostes:
L'avaluació i la selecció de propostes es farà per una comissió adhoc (tres representants de l'equip de deganat i els coordinadors de les titulacions). En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits i la documentació prevista es requerirà a la persona sol·licitant per tal que en un termini de cinc dies esmeni la mancança. Si no ho fa es considerarà que retira la sol·licitud.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en compte:
 • Viabilitat i possibilitat de consolidació futura: fins a 9 punts.
 • Es valorarà les relacions que s'estableixin amb altres institucions o entitats externes a la UdL: fins a 5 punt.
 • Impacte a la FEPTS (professorat i estudiantat implicat, durada de l'acció, etc.): fins a 5 punts.
 • Finançament extern: fins a 1 punt.
 • No es consideraran les propostes que signifiquin duplicitat d'activitats en la FEPTS.
 • Es valorarà especialment el nivell de compliment del programa presentat de cara a la renovació o ampliació d'ajuts concedits en altres convocatòries.