-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSEEES: Informació general
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
EEES: Informació general

L'articulació d'un Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) neix de la voluntat dels països europeus de conformar un espai comú per a l'ensenyament superior per tal de facilitar la mobilitat dels ciutadans, promoure la creació d'ocupació i, de manera general, ajudar al desenvolupament d'Europa.

Aquesta idea es va concretar inicialment a la Declaració de la Sorbona, signada el 25 de maig de 1998 pels ministres d'Educació de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. Posteriorment, la Declaració de Bolonya, signada el 19 de juny de 1999 pels ministres d'Educació de vint-i-nou estats, va ratificar aquests objectius i va fixar l'any 2010 com a data per a la implementació de l'EEES. Aquest darrer document especifica quatre objectius estratègics:

Adoptar un sistema fàcilment comprensible i comparable de titulacions estructurat en un primer cicle de capacitació professional (grau) i en un segon cicle d'especialització (postgrau).

Establir un sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (European Credit Transfer System o ECTS) centrat en l'estudiantat.

Promoure una dimensió europea en l'ensenyament superior amb particular èmfasi en el desenvolupament curricular.

Promoure la mobilitat de l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis de les institucions d'ensenyament superior europees.

Des de la firma de la Declaració de Bolonya s'han organitzat debats i reunions per analitzar la situació de cada estat i proposar solucions conjuntes, recollides en diferents publicacions. Aquest és el cas del Comunicat de Praga, que reflecteix les conclusions de la trobada del 2001, on es va admetre Croàcia, Xipre i Turquia com a nous membres del procés, i del Comunicat de Berlín de 2003, que va suposar la ratificació dels progressos fets. Actualment l'articulació de l'espai europeu es troba en fases diferents en cada país, com es pot veure en els informes nacionals que cada estat participant ha elaborat.

Des de la FEPTS es vol impulsar aquest procés, raó per la qual s'ha dissenyat un projecte d'innovació docent titulat Docència universitària en el marc europeu. Pla pilot per a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, que ha rebut el suport del Vicerectorat de Docència i Estudiantat de la UdL. El projecte vol incidir en un dels aspectes principals de la construcció de l'EEES, que és la implantació d'un sistema de crèdits comú, si bé té una voluntat integradora de tots aquells aspectes que puguin ajudar a la vertebració del nou espai.