-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSProfessorat - Convocatòria pel desenvolupament de seminaris teòricopràctics en el marc de l'EEES
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube


Convocatòria per al desenvolupament de seminaris teoricopràctics en el marc de l'EEES

XVIII Convocatòria

Bases
Objectius:
Realitzar seminaris teoricopràctics en el marc preferent de dues o més assignatures dels graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Social, de Treball Social i de Psicologia, convidant a professionals en exercici.
Participants:
Poden demanar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Import:
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada seminari és de 200 euros (dietes i despeses de viatges).
Període d'execució:
El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2016-17.
La duració d'un seminari teòricopràctic s'estableix en una hora i mitja.
L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dijous de 12h a 13:30h.
Terminis:
Les sol·licitutds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acors amb l'impreès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 14 d'octubre 2016
Resolució provisional: 25 d'octubre 2016
Resolució i comunicació dels ajuts: 4 de novembre 2016

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat.
Documentació:
S'ha de presentar una sol·licitud normalitzada i signada al registre de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
[sol·licitud .pdf]          [sol·licitud .doc]
Avaluació de les propostes:
L'avaluació i la selecció de propostes es farà per una comissió adhoc (dos representants de l'equip de deganat i els coordinadors de les titulacions). En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits i la documentació prevista es requerirà a la persona sol·licitant per tal que en un termini de cinc dies esmeni la mancança. Si no ho fa es considerarà que retira la sol·licitud.